Medlemsmöte

Medlemsmöte 27 november

Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun är kallade till medlemsmöte.

Dag: Måndag 27 november.

Tid: 18.00. Planerad sluttid är senast 20.30.

Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1 i Örebro.

Kontakt: orebro@mp.se.


Ärenden

• Information från valberedningen och fyllnadsval

Föredragande: Camilla Hansén, valberedningens sammankallande.

 

Förutom de uppdrag som valberedningen till det här mötet har förslag kring är följande uppdrag vakanta:

- Två ombud och en ersättare till distriktets stämma

- En ledamot till lokalavdelningens styrelse

- ledamot i valberedningen (ärendet bereds av styrelsen)

 

a) Val av ersättare till Kulturnämnden

Formellt föreslår partiet personer till kommunfullmäktige och kommunfullmäktige väljer. Mandatperioden sträcker sig till 2018-12-31.   

 

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår medlemsmötet

att välja Bodil Grek till ersättare i Kulturnämnden.


b) Val av ersättare till Grundskolenämnden

Formellt föreslår partiet personer till kommunfullmäktige och kommunfullmäktige väljer. Mandatperioden sträcker sig till 2018-12-31.   

 

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår medlemsmötet

att välja Stina Ståhl till ersättare i Grundskolenämnden.


c) Val av ledamot till styrelsen

Valet avser perioden fram till ordinarie årsmöte 2018.

 

Förslag till beslut

Valberedningen föreslår medlemsmötet

att välja Sten Lang till ledamot i lokalavdelningens styrelse.


• Process för kommunpolitiska handlingsprogrammet

Föredragande: Lea Strandberg, styrelsens ordförande.


Under hösten har arbetet med att ta fram ett kommunpolitiskt handlingsprogram för nästa mandatperiod pågått. Handlingsprogrammet är det dokument som Miljöpartiets kommunpolitiker kommer att ha som grund för det politiska arbetet nästa mandatperiod. Det är alltså ett väldigt viktigt dokument.


Som medlem har du varit inbjuden till flera träffar där idéer till programmet har diskuterats och på höstmötet i början av november samtalade vi och kom med förslag till programmet, med ett första programutkast som grund.


Nu är det snart dags att fastställa programmet. Styrelsen kommer till medlemsmötet 22 januari lägga fram en proposition (ett förslag) till program. Det kommer att skickas ut i mitten av december. Inför januarimötet föreslår styrelsen att det ska gå att skicka in yrkanden gällande propositionen fram till 1 januari. Inkomna yrkanden hanteras sedan av styrelsen inför medlemsmötet 22 januari där propositionen och inkomna yrkanden hanteras.


Förslag till beslut

Styrelsen föreslår medlemsmötet

att yrkandestopp avseende propositionen om det kommunpolitiska handlingsprogrammet ska infalla 2 januari 2018, inför att propositionen ska behandlas på medlemsmöte 22 januari.

 

• Information om motioner till kongressen

Föredragande: Sara Richert, kommunalråd.


Sista dagen för att lämna in motioner till 2018 års kongress är 15 januari. 2018 års kongress är en temakongress vilket innebär att endast frågor som partistyrelsen lyfter genom propositioner kan behandlas.

Motionsrätt till kongressen har varje medlem, partidistrikt, avdelning och nätverk. För att en motion ska behandlas av kongressen krävs dock att den får stöd från ett partidistrikt, en avdelning, ett nätverk, Grön Ungdom, Gröna Studenter eller Gröna Seniorer, eller att motionen är undertecknad av minst fem medlemmar.


Sara berättar mer om vad som gäller kring motioner till kongressen. Mer information finns även på riksorganisationens medlemswebb, medlem.mp.se.


Förslag till beslut

Styrelsen föreslår medlemsmötet

att lägga informationen till handlingarna.


•  Presentation av valplan

Föredragande: Simon Tullstedt, valsamordnare, och Anneli Weiner, politisk sekreterare.


Simon Tullstedt har under hösten arbetat med att ta fram en valplan som vi i lokalavdelningen ska arbeta efter under hela valrörelsen, Enligt planeringen ska styrelsen fastställa valplanen i januari. På det här mötet presenteras valplanens innehåll och medlemmarna får möjlighet att komma med inspel till valsamordnaren och styrelsen.


Förslag till beslut

Styrelsen föreslår medlemsmötet

att lägga informationen till handlingarna.Nästa medlemsmöte: måndag 22 januari 2018.