Medlemsmöte

22 maj

Alla medlemmar i Miljöpartiet de gröna i Örebro kommun är kallade till medlemsmöte.

Dag: Måndag 22 maj

Tid: 18.00. Mötet håller på till senast 20.30. Kom gärna en kvart tidigare för att hjälpa till med att ställa fram fika och för att samtala med styrelsen och andra medlemmar.

Plats: Miljöpartiets möteslokal, Vasatorget 1, Örebro.

Kontakt: malin.bjarnefors@mp.se eller 019-611 00 31.

Kampanj: Innan mötet kommer vi att kampanja på stan. Vi träffas klockan 16 utanför rådhuset. Läs mer i nyhetsbrevet från 12 maj:

https://docs.google.com/document/d/1Z-oD4wA588gJOD7TfDKNcfFBlBehDaOBmt-aB7IixS0/edit#

.

Ärenden

• Information från valberedningen och eventuella fyllnadsval

Föredragande: Camilla Hansén, valberedningens sammankallande..

I nuläget finns inga förslag till beslut från valberedningen. Om något val blir aktuellt så läggs information om det ut på ovanstående länk. Valberedningen informerar om vakanta uppdrag.


Förslag till beslut: att lägga informationen till handlingarna.


• Information om kongressen

Föredragande: Jesper Räftegård, sammankallande i kongressgruppen.

Partidistriktets årsmöte valde i mars en kongressgrupp bestående av 18 personer från länet. Dessa personer ska företräda lokalavdelningarna i arbetet inför kongressen och under kongressen. I år äger kongressen rum i Linköping 26-28 maj. Se vilka som ingår i kongressgruppen på orebro-lan.medlem.mp.se/kongress. På förra medlemsmötet pratade vi om medskick till kongressgruppen gällande några av alla de motioner som kommer att behandlas under kongressen. På det här mötet informerar kongressgruppen om sitt arbete.


Förslag till beslut: att lägga informationen till handlingarna.


• Regler för nomineringsprocesser

Föredragande: Lea Strandberg, ordförande, och Malin Bjarnefors, regionsekreterare.

Styrelsen lägger fram förslag (en proposition) gällande hur de regler vi ska förhålla oss till i framtagandet av lista till kommunfullmäktigevalet 2018 ska se ut. Våra lokala regler ska bygga på regler som kongressen 2016 beslutade om. Vi har utrymme att besluta om egna vägval och tidsgränser, men måste hålla oss inom de ramar kongressen beslutat om. Årsmötet i mars beslutade att uppdra åt styrelsen att lägga en proposition till medlemsmöte om nomineringsregler med inriktningen omröstning på möte med föregående provval.


Propositionen finns bilags nedan (PDF).


Förslag till beslut: att fastställa regler för nomineringsprocesser inför valet 2018 enligt propositionen.


• Aktuell politik

Föredragande: Kommunalråden Sara Richert och Niclas Persson samt partiföreträdare Jesper Räftegård.


Förslag till beslut: att lägga informationen till handlingarna.


__________


Kommentar till styrelsens proposition (bilagan): Ett utkast har vid några tillfällen under våren presenterats för medlemmarna under möten. Jämfört med senaste utkastet har styrelsen valt att ändra några saker:

Valberedningen får inte kandidera till valbar plats

Tidigare stod det att de i valberedningen som kandiderar till valbar plats (plats 1-10 enligt styrelsens förslag) inte ska vara med och bereda valet av lista. Minst tre valberedare ska bereda listvalet och de valberedare som kandiderar till valbar plats kan istället bereda andra ärenden som valberedningen har att hantera. Det är nu ändrat så att det i styrelsens förslag står att ingen som kandiderar till valbar plats får ingå i valberedningen.


Presentationsmöten blir valfria

Stycket om presentationsmöten är struket. Det blir nu upp till valberedninen att bestämma hur kandidaterna eventuellt ska få möjlighet att presentera sig för övriga medlemmar.


Acceptansröstning inte möjligt

Möjligheten till acceptansröstning har tagits bort i styrelsens förslag. Acceptansröstning innebär att varje röstande på valkonferensen (det beslutande mötet) sätter ett kryss på sin valsedel framför alla kandidater som denne accepterar. Detta genomförs om minst två röstberättigade så begär. De kandidater som får kryss från minst 20 procent av de röstberättigade kvarstår på listan, övriga stryks.

__________


Som bilaga nedan finns även de gemensamma regler som är beslutade av kongressen och som vi har att förhålla oss till när vi beslutar om våra. Om du funderar kring något vägval styrelsen har valt i sitt förslag kan du i de gemensamma reglerna kolla upp vilka eventuella alternativ som finns.

__________


Proposition: ny version upplagd 2017-05-22. Ändring på grund av tryckfel: Punkt 8 under rubriken valprocess är ändrad så att det står "I så fall genomförs inte punkt 9-13...". Förut stod det "10-14".