Medlemsmöte

Årsmöte 10 mars 2019
Tid: 15.00
Plats: Vasatorget 1, Örebro

Ärendelista:

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst

§ 3 Fastställande av röstlängd

§ 4 Val av mötesfunktionärer

a) Mötesordförande

b) Mötessekreterare

c) Justerare, tillika rösträknare

§ 5 Fastställande av dagordning

§ 6 Fastställande av nomineringsstopp

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

§ 8 Revisorernas berättelse

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse

§ 12 Revidering av verksamhetsplan

§ 13 Propositioner och motioner

§ 14 Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek

§ 15 Val av

a) Ordförande

b) Vice ordförande

c) Kassör

d) Styrelse

e) Revisorer

f) Ombud till distriktsstämman

g) Valberedning

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande


Motioner skickas till orebro@mp.se senast söndag 17 februari. Alla medlemmar kan skicka in motioner.

Samtliga medlemmar i lokalavdelningen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmötet. Nyblivna medlemmar i partiet har dock rösträtt först efter en månads medlemskap.

För att bedöma hur mycket fika som ska förberedas får du gärna meddela Katarina Folkeson (katarina.folkeson@mp.se) om du kommer, senast torsdag 7 mars.

Handlingar finns som bilagor nedan samt via denna länk: https://drive.google.com/drive/folders/195gPmdhhYtmeIDJO8KFZGJoHKH3CwuAz?usp=sharing.


Varmt välkommen!


Gröna hälsningar,

Styrelsen för Miljöpartiet de gröna i Örebro

Ċ
Okänd användare,
7 mars 2019 05:38
Ċ
Okänd användare,
7 mars 2019 05:38
Ċ
Okänd användare,
3 mars 2019 09:48
Ċ
Okänd användare,
3 mars 2019 09:48
Ċ
Okänd användare,
7 mars 2019 05:38
Ċ
Okänd användare,
7 mars 2019 05:38
Ċ
Okänd användare,
3 mars 2019 12:25
Ċ
Okänd användare,
7 mars 2019 05:39